RODO

Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

W Koral. Przystań nad Regą, mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych firmy i jako takim zapewniamy odpowiednią ochronę.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania: 
- zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, 
- ograniczenia celu, 
- minimalizacji danych, 
- prawidłowości, 
- ograniczenia przechowywania,
- integralności i poufności.

Wykonując obowiązki administratora danych określone w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy informacje należne osobom, których dane przetwarzamy w naszej firmie.

Wszelkie pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych możecie Państwo kierować na adres:
pisemnie: Koral. Przystań nad Regą, 72-330 Mrzeżyno, ul. Bałtycka 15 lub Katarzyna Dąbrowska, Maciej Zębaty Sea Rest s.c., 40-115 Katowice, ul. Baildona 10 lok. 24 
 albo elektronicznie: recepcja@koralnadbaltykiem.pl

Pozostajemy z wyrazami szacunku
Zespół DW Koral

Informacja dla osób zgłaszających się w procesie rekrutacji pracowników

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby zgłaszające się w procesie rekrutacji pracowników

DW Koral informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Katarzyna Dąbrowska i Maciej Zębaty, wspólnicy spółki cywilnej Sea Rest, z siedzibą 40-115 Katowice ul. Baildona 10 lok. 24
 • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • celem przetwarzania jest prowadzenie przez administratora bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników, a także przesyłanie korespondencji,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, operatorom pocztowym,
 • dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,
 • ma Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,
 • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w rekrutacji, zaś konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.

Szanowni Państwo,
Prosimy o umieszczenie w składanej aplikacji (podaniu) o pracę klauzuli o następującej treści:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Katarzynę Dąbrowską i Macieja Zębaty, wspólników spółki cywilnej Sea Rest, z siedzibą 40-115 Katowice ul. Baildona 10 lok. 24, moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji (podaniu) o pracę i życiorysie (CV) w celu prowadzenia bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie.

………………………………..
data i podpis

□ Wiem, że – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”: • administratorem moich danych osobowych jest Katarzyna Dąbrowska Welt Tour z siedzibą 40-115 Katowice ul. Baildona 10 lok. 24, • podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, • celem przetwarzania w tym przypadku jest prowadzenie przez administratora bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników, a także przesyłanie korespondencji, • moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym, • dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody, • mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, • mam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w rekrutacji, zaś konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.

Zapoznałem się z treścią powyższej informacji.
………………………………..
podpis

Brak klauzuli o wskazanej treści sprawi, że nadesłane przez Państwa materiały nie będą rozpatrzone podczas rekrutacji.

Informacja dla dostawców

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne, które sprzedały firmie Katarzyna Dąbrowska, Maciej Zębaty Sea Rest s.c. produkty lub usługi

DW Koral informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Katarzyna Dąbrowska i Maciej Zębaty, wspólnicy spółki cywilnej Sea Rest, z siedzibą 40-115 Katowice ul. Baildona 10 lok. 24,
 • Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania lub siedziby, NIP i inne dane, które podał Pani/Pan według własnej woli, przetwarzane będą w związku z zawarciem 
i wykonaniem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony 
w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony 
w przepisach,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń, a także możliwość kontaktowania się z dostawcą w przyszłości,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym 
i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
 • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a ich usunięcie nastąpi nie później niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później – zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

Informacja dla klientów

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby nabywające od firmy Katarzyna Dąbrowska, Maciej Zębaty Sea Rest s.c. produkty lub usługi

DW Koral informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Katarzyna Dąbrowska i Maciej Zębaty, wspólnicy spółki cywilnej Sea Rest, z siedzibą 40-115 Katowice ul. Baildona 10 lok. 24,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług oraz doręczanie Pani/Panu korespondencji,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony 
w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony 
w przepisach,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
 • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a ich usunięcie nastąpi nie później niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później – zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

Informacja dla osób dokonujących rezerwacji pokoi przez portale rezerwacyjne w internecie

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby dokonujące rezerwacji pokoi przez portale rezerwacyjne w Internecie

DW Koral informuje – zgodnie z art. 14 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Katarzyna Dąbrowska i Maciej Zębaty, wspólnicy spółki cywilnej Sea Rest, z siedzibą 
40-115 Katowice ul. Baildona 10 lok. 24,
 • źródłem Pani/Pana danych są portale rezerwacyjne w Internecie, za pośrednictwem których dokonana została przez Panią/Pana rezerwacja,
 • kategorie odnośnych danych to: imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie inne podane przez Panią/Pana,
 • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zaś celem przetwarzania jest rezerwacja miejsca (miejsc) noclegowego,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym 
i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,
 • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a ich usunięcie nastąpi nie później niż 1 rok po zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach; 
w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zarezerwowania miejsca.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

Informacja dla osób zajmujących pokoje w DW Koral

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby zajmujące pokoje w Domu Wypoczynkowym Koral

DW Koral informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 i art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Katarzyna Dąbrowska, Maciej Zębaty, wspólnicy spółki cywilnej Sea Rest, z siedzibą 
40-115 Katowice ul. Baildona 10 lok. 24,
 • jeśli dane nie pochodzą od osoby, której dotyczą, to źródłem danych osoby są organizatorzy grup kierujący grupy do DW Koral, np. biuro podróży,
 • kategorie odnośnych danych to: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia,
 • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora: a) prawidłowa organizacja zakwaterowania, pobytu i wyżywienia osób, b) zapewnienie możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu wynajmu lub ewentualnych szkód, zaś jeśli osobą opłacającą wynajęcie pokoju jest osoba inna, niż zajmująca pokój, to także zapewnienie możliwości udzielenia przez administratora informacji opłacającemu wynajem o tym, kto zajmował pokój, c) możliwość obdarowania osoby symbolicznym upominkiem w dniu urodzin podczas pobytu w DW Koral,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym 
i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, osobom opłacającym pobyt Pani/Pana w DW Koral – jeśli opłata za pobyt nie została wniesiona przez Panią/Pana,
 • usunięcie danych nastąpi nie później niż 1 rok po zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia 
i obrony roszczeń określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – także do czasu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu.,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

Informacja dla osób opłacających „taksę klimatyczną”

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby w ewidencji opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w gminie Trzebiatów, prowadzonej w DW Koral.

DW Koral informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Katarzyna Dąbrowska, Maciej Zębaty, wspólnicy spółki cywilnej Sea Rest, z siedzibą 40-115 Katowice ul. Baildona 10 lok. 24,
 • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz z § 3 ust.5. Uchwały nr XVII/154/16 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 lutego 2016 r. z późniejszymi zmianami,
 • celem przetwarzania jest dopełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa: a) prowadzenie ewidencji osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowości Mrzeżyno w DW Koral, b) przechowywanie ewidencji przez określony czas.,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane,
 • okres przechowywania Pani/Pana danych będzie o rok dłuższy niż wynikający z przepisów określających obowiązkowy okres przechowywania ewidencji osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowości Mrzeżyno w DW Koral,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych wymagane przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych zaś konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przebywania w DW Koral dłużej niż dobę.

Informacja dla osób będących przedstawicielami lub pracownikami dostawców albo kupujących produkty lub usługi

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby będące przedstawicielami lub pracownikami dostawców produktów lub usług dla firmy Katarzyna Dąbrowska, Maciej Zębaty Sea Rest s.c. albo kupujących od firmy Katarzyna Dąbrowska, Maciej Zębaty Sea Rest s.c. produkty lub usługi.

DW Koral informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 i art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Katarzyna Dąbrowska, Maciej Zębaty, wspólnicy spółki cywilnej Sea Rest, z siedzibą 40-115 Katowice ul. Baildona 10 lok. 24,
 • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – interesami tymi są: a) zawarcie i wykonanie umowy kupna 
i sprzedaży produktów i usług, b) wykonanie obowiązku przechowywania dokumentacji przez określony w przepisach czas, c) obrona i dochodzenie roszczeń przez administratora,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony 
w przepisach,
 • cele przetwarzania to: a) zawarcie i wykonanie umowy kupna i sprzedaży produktów i usług 
z pracodawcą osoby lub podmiotem reprezentowanym przez osobę, b) wykonanie obowiązku przechowywania dokumentacji przez określony w przepisach czas, c) obrona i dochodzenie roszczeń przez administratora,
 • źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest osoba, której dane dotyczą albo pracodawca osoby, której dane dotyczą lub podmiot reprezentowany przez osobę, której dane dotyczą,
 • jeśli źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych nie jest osoba, której dane dotyczą to kategorie odnośnych danych osobowych to: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,
 • usunięcie danych nastąpi nie później niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później – zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.